Slide

Kinderen zijn niet lastig, ze zijn verschillend... en dát is best lastig

Laat Juf Loes u helpen wanneer u met uw kind aanloopt tegen leer- en gedragsproblemen.

Contact opnemen

Hoe kunnen wij u helpen?

Gedrag

Gedrag

 • Gedragsstoornissen
 • Beelddenken
 • Faalangst
 • Zelfvertrouwen
Remedial teaching (RT)

Remedial teaching (RT)

 • Cognitieve RT
 • Ondersteuning planning en organisatie
 • Handelingsplan-contact school
 • Samenwerking met school
Onderwijs

Onderwijs

 • Coaching leerkrachten
 • Interim Intern begeleider
 • Opzetten zorgstructuur
 • Trainingen op maat 

Wie is Juf Loes

Mijn naam is Loes Coehorst en werk sinds 2006 met veel plezier in mijn praktijk waar ik kinderen, jongeren, volwassenen en onderwijsprofessionals begeleid. Samen maken we de hulpvraag helder en ga ik vanuit een oplossingsgerichte manier van werken aan de slag om de gestelde doelen te bereiken. Naast het werken in mijn praktijk werk is als intern begeleider in het basisonderwijs. Door mijn ervaringen als leerkracht, waarnemend directeur, trainer en intern begeleider heb ik vele kanten van het basisonderwijs gezien. Dit in combinatie met verschillende opleidingen maakt dat ik momenteel een praktijk heb met een breed aanbod voor kinderen, volwassenen en onderwijs professionals. 

Ik weet wat er op de werkvloer afspeelt wat maakt dat ik de samenwerking tussen ouder, school en professional belangrijk vind en een voorwaarde om een client het best te kunnen begeleiden. 

Neem contact op met Juf Loes
Wie is Juf Loes

Onze werkwijze

1.
Intake gesprek

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om kennis te maken met elkaar aan de hand van het intake formulier. Ook dient het intake gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. Er is ruimte voor wederzijdse vragen.
Naar aanleiding van de verkregen informatie zal er gekeken worden wat Juf Loes kan betekenen. Er wordt een duidelijke hulpvraag geformuleerd en ook de te bereiken doelen worden besproken. Kijkend naar de individuele behoeftes van het kind en/of de hulpvraag van de organisatie, zal er in overleg een (handelings)plan opgesteld worden.
Wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt, verwijs ik door naar andere hulpverleners.

Intake gesprek
2.
Plan opstellen

Aan de hand van het intakegesprek zal er een handelingsplan opgesteld worden. In dit plan wordt de hulpvraag verwerkt en zullen de te bereiken doelen worden opgenomen. Hoe kan de hulpvraag beantwoord worden en hoe kunnen de doelstellingen bereikt worden? Een antwoord op deze vragen zal te vinden zijn in het handelingsplan. Ook wordt hierin vermeld met welke methodieken er gewerkt wordt en wat het te verwachten aantal sessies zal zijn.

Plan opstellen
3.
Begeleiding

Ieder kind is uniek en dat geldt ook voor iedere hulpvraag. We gaan in op de individuele behoeftes van de kinderen en er wordt ook per situatie bekeken hoeveel sessies noodzakelijk zijn om een goed resultaat te bereiken. We gaan uit van een gemiddelde van vijf sessies per kind. Een sessie duurt 50 minuten.

Begeleiding
4.
Eindevaluatie

Na de derde sessie volgt er een tussenevaluatie. De vorderingen tot die tijd worden besproken en er wordt gekeken naar de nog te bereiken doelen. Wanneer het nodig is doelen bij te stellen, zal dit in de tussentijdse evaluatie vermeld worden.
Na afloop van de geplande sessies vindt de eindevaluatie plaats. Daarin wordt gekeken of de gestelde doelstellingen behaald zijn en of de hulpvraag beantwoord is. Aan de hand van deze evaluatie kan gekeken worden of de behandeling afgerond wordt, of dat er extra sessies ingepland worden.

Eindevaluatie

Ervaringen van anderen

'Het is een gave van jou om kinderen zo'n speciaal gevoel te geven'

Moeder Keesje

'Bij ons in huis is Juf Loes een begrip geworden'

Moeder van Anouk

Mede door jou staat hij weer met beide benen op de grond.

Vader puber Alex

Loes is toegankelijk, betrokken, deskundig en discreet!

Moeder Sven

"Na 1 sessie sliep hij alweer in zijn eigen bedje, terwijl we daar eigenlijk niet eens voor kwamen"

Vader Teun

Ik heb bewondering voor jouw werkwijze en de manier zoals jij kinderen weet te motiveren en het gevoel te geven dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Moeder Sep